Epoxy High temp, hittebestendig tot 140°C, 750 gr.

27,50

Beschikbaarheid:
4
Model:
200
Levertijd:
in overleg
Bestellen

Omschrijving

DEZE IS MOMENTEEL NIET LEVERBAAR VANWEGE PRODUCTIEPROBLEMEN BIJ FABRIKANT WE VERWACHTEN HALF MEI WEER TE KUNNEN LEVEREN, iK KAN WEL EEN ALTERNATIEF AANBIEDEN DEZE EPOXY IS HITTEBESTENDIG TOT ONGEVEER 95GRADEN. STUUR MAAR BERICHTJE VOOR MEER INFO.

HT Epoxy Resin, hittebestendig tot 140°C, keuze uit 750 gr. of 1500 gram.
grotere hoeveelheden op aanvraag.

Een mooie epoxy lamineerhars met hittebestendigheid tot 140°C en een hoge viscositeit (iets stroperiger dan de meeste epoxies). Na uitharding een hoge hardheid van shore D90. De vloeibaarheid zoals schenkstroop maakt deze epoxyhars ideaal om hellende oppervlakten te lamineren. 

Onder andere ingezet voor het afwerken van oppervlakten voor hoge hittebestendigheid zoals keukenbladen en gemak van aanbrengen door de stroperigheid. Je kunt de laag aanbrengen met een kwast of roller. Ook goed te gebruiken voor gieten van kleine sierraden, ingieten van LED en vochtwerend potten van elektronica en als lamineermateriaal in combinatie met carbonweefsel voor paddels, sportartikelen, bars etc

Deze epoxy kun je van 0.05 tot max 1 cm dik aanbrengen. Wil je dikker gieten, kies dan een andere epoxy 

 

Technische specificaties

 • Mengverhouding in gewicht: A:B = 100:50
 • Kleur: helder, kleurloos
 • Verwerkingstijd 100 gr. bij 25°C: 15 minuten*
 • Uithardingstijd bij 25°C: 4 uur* 
 • Volledig uitgehard na: 1 dag
 • UV-blokker: ja
 • Hardheid: Shore D 90
 • Dichtheid: 1.09 g/cm³
 • Viscositeit: 4083-6750 cPs
 • Temperatuurbestendig tot: 140°C***
 • Minimale dikte:0,05 cm 
 • Maximale dikte 1cm
 • Maximaal in 1 keer te verwerken: 10 Kg**

*Bij een grotere hoeveelheid worden de verwerkingstijd en uithardingstijd korter! Nabakken van epoxy op 60°C gedurende 1,5 uur is noodzakelijk om deze hoge temperatuurbestendigheid te behalen. Anders is de temperatuurbestendigheid ongeveer 90°C.

**Wij raden aan niet de maximale hoeveelheid in 1 keer te verwerken, wanneer u weinig ervaring heeft. Wilt u dit toch doen, werk dan bij 18oC met een mengemmer met grote bodem/diameter en houd rekening met een zeer korte verwerkingstijd! Bij 10 kg aub maximaal een dikte van 0,5 cm in 1 keer aanbrengen.

*** Let op, we spreken hier van een temperatuurbestendigheid. Dat betekent dat de epoxy niet schroeit of kapot gaat tot deze temperatuur. Echter de epoxy kan wel tijdelijk zachter worden en door een gewicht indeuken! Dit maakt alle soorten van epoxy minder geschikt om als onderzetter te gebruiken. Krasvastheid en stevigheid kunnen worden vergroot door een toplaag van Double Coat Hoogglans Set

 

Product in goed gesloten verpakking tussen 15 en 25oC opgeslagen is tenminste 1 jaar houdbaar.

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H302+H312 - Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming dragen.

P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.