Epoxy voor lamineren 0,1 tot 2 cm. 1000 gr.

32,50

Beschikbaarheid:
7
Model:
200
Levertijd:
op voorraad
Bestellen

Omschrijving

Laminating Epoxy Resin, 0,1 tot 2 cm dik lamineren en zeer geschikt voor kleinere werkjes
keuze uit 1 of 4 kg. grotere hoeveelheden op aanvraag.

De lage viscositeit (zeer vloeibaar) van deze heldere epoxy giethars maakt deze geschikt voor het gedetailleerd ingieten van bijvoorbeeld kleine objecten en is geschikt voor gietingen van 0.1 cm. tot 2 cm dikte.

Deze epoxy is zeer geschikt voor het gieten van vloeren met verschillende effecten, Het overgieten van kunstwerken, het overgieten van foto's etc.

Deze epoxyhars bevat een UV-blokker, waardoor vergeling minder snel optreed. Met de eindhardheid van Shore D 90 krijg je een zeer hard eindresultaat. 

Specificaties

 • Mengverhouding in gewicht: A:B = 100:33
 • Mengverhouding in volume: A:B = 100:50
 • Kleur: helder, kleurloos
 • Verwerkingstijd 100 gr. bij 25°C: 30 minuten*
 • Uithardingstijd bij 25°C: 8-10 uur*
 • Volledig uitgehard na: 3 dagen
 • UV-blokker: ja
 • Hardheid: Shore D 90
 • Dichtheid: 1.09 g/cm³
 • Viscositeit: 400-700 cPs
 • Temperatuurbestendig tot: 80°C
 • Minimale dikte:0,1 cm 
 • Maximale dikte 2 cm
 • Maximaal in 1 keer te verwerken: 10 kg**

*Bij een grotere hoeveelheid worden de verwerkingstijd en uithardingstijd korter!

**Wij raden aan niet de maximale hoeveelheid in 1 keer te verwerken, wanneer u weinig ervaring heeft. Wilt u dit toch doen, werk dan bij 18oC met een mengemmer met grote bodem/diameter en houd rekening met een zeer korte verwerkingstijd!

 

Product in goed gesloten verpakking tussen 15 en 25oC opgeslagen is tenminste 1 jaar houdbaar.

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H302+H312 - Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming dragen.

P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.