Epoxy Grote gietingen 5 tot 20 cm. 4000 gr.

95,00

Model:
200
Levertijd:
in overleg
Bestellen

Omschrijving

Deep Epoxy Resin, 5 tot 20 cm dik gieten

beschikbaar in 1 of 4 kg. andere hoeveelheden op aanvraag

 

Speciaal voor het gieten van dikke objecten hebben wij deze epoxy giethars geselecteerd. Deze heldere epoxyhars kun je van 5 tot 20 cm dik gieten. Uitermate geschikt voor dikke riviertafels, grote objecten of het ingieten van objecten. 

Dit is een ongeëvenaard product dat vooral door de professionele gebruiker geprezen wordt wegens de lange uithardtijd en eenvoud in gebruik.

Deze hars is niet geschikt voor kleine/ dunne gietingen, omdat de uitharding dan te lang duurt.

Specificaties

 • Mengverhouding in gewicht: A:B = 100:33
 • Mengverhouding in volume: A:B = 100:50
 • Kleur: helder, kleurloos 
 • Verwerkingstijd 100 gr. bij 25°C: 40 minuten*
 • Uithardingstijd bij 25°C: 18-24 uur*
 • Volledig uitgehard na: 3 dagen
 • UV-blokker: ja
 • Hardheid: Shore D 75
 • Dichtheid: 1.09 g/cm³
 • Viscositeit: 700-1400 cPs
 • Temperatuurbestendig tot: 80°C
 • Minimale dikte:5 cm 
 • Maximale dikte 20 cm
 • Maximaal in 1 keer te verwerken: 200 kg**

*Bij een grotere hoeveelheid worden de verwerkingstijd en uithardingstijd korter!
**Wij raden aan niet de maximale hoeveelheid in 1 keer te verwerken, wanneer u weinig ervaring heeft. Wilt u dit toch doen, werk dan bij 18oC met een mengemmer met grote bodem/diameter en houd rekening met een zeer korte verwerkingstijd! Bij 200 Kg niet meer dan 5 cm dikte gieten.

 

Product in goed gesloten verpakking tussen 15 en 25oC opgeslagen is tenminste 1 jaar houdbaar.

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H302+H312 - Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming dragen.

P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.