Anti bubbels spray 30 ml.

4,50

Beschikbaarheid:
10
Model:
107
Levertijd:
op voorraad
Bestellen

Omschrijving

Isopropanol / isopropyl alcohol / IPA 99,9%
Spuit/vernevel flesje met 30 ml.


Bubbels in je werk en liever geen brander of heatgun gebruiken?
Gebruik dan Anti bubbelspray, spray 1 a 2x over je werkje,
wacht een moment en je ziet de bubbels verdwijnen, laat geen sporen na in je werkje
(Let op! alleen voor oppervlakte bubbels).
Anti bubbelspray is 99% isopropyl alcohol, je kunt er ook materiaal en
je handen mee ontsmetten (let op bij langdurig gebruik op je handen,
ze drogen hierdoor sneller uit)

!!!  Inademen van de spraydamp is slecht voor je!

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Gebruik geen hittebron in combinatie met dit product.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. 

H-Code gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501.d Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.